• Lém lỉnh

    Nhóm sinh viên ngành y thực tập tốt nghiệp tại 1 bệnh viện, vị giáo sư hướng dẫn đưa nhóm vào khám cho 1 bệnh nhân và nói